Uslovi koriscenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET SERVISA „SHOPEN“ 

(u daljem tekstu „Opšti uslovi korišćenja“ ili „OUK“)

Koji regulišu međusobna prava i obaveze između: 

SHOPEN doo Beograd-Stari Grad, privrednog društva osnovanog u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom sedišta u ul. Dečanska br. 1, Beograd (Stari Grad), matični broj 21185868, PIB 109455871, kontakt podaci (tel: +381692226970, e-mail: office@shopen.com, web: www.shopen.com i www.myshopen.com) (u daljem tekstu: Operator ili SHOPEN), i 

Fizičkog, pravnog lica ili preduzetnika koje je registrovano od strane Operatora kao korisnik SHOPEN on-line servisa i platforme za kreiranje web (internet) prodavnica za naručivanje, prodaju i kupovinu proizvoda preko interneta (u daljem tekstu: Korisnik).

PREAMBULA

Operator je privredno društvo koje je osnovalo i upravlja on-line servisom i platformom shopen.com za elektronsku trgovinu (e-commerce) za kreiranje web (internet) prodavnica (u daljem tekstu „Shopen.com“ ili „Internet servis“).

Operator želi da ponudi zainteresovanim licima mogućnost korišćenja Internet servisa preko kojeg će isti organizovati i vršiti prodaju svojih proizvoda i usluga putem internet prodavnica (u daljem tekstu „Internet prodavnica“ ili „Web shop“) krajnjim kupcima (u daljem tekstu „Kupci“). Operator će Korisniku preko Internet prodavnice omogućiti da predstavi svoje proizvode Kupcima, kao i direktnu vezu sa platnim institucijama i kurirskim službama radi vršenja plaćanja i isporuke kupljenih proizvoda od Kupaca. Operator naročito ističe da ni na koji način ne učestvuje u finansijskim transakcijama koje se odvijaju između Korisnika i Kupaca.

Korisnik želi da koristi Internet servis kako bi kroz Web shop nudio i prodavao svoje proizvode i usluge Kupcima, u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja.  

U skladu sa navedenim, Korisnik se prijavljivanjem i korišćenjem Internet servisa saglašava u potpunosti sa sledećim odredbama i uslovima

PREDMET OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

1.1 Operator Korisniku pruža neophodne usluge i omogućava korišćenje Internet servisa kako bi Korisnik organizovao Web shop i svojim Kupcima vršio on-line prodaju proizvoda i usluga (u daljem tekstu „Proizvodi“), a koji su navedeni na internet stranici Web shop-a (u daljem tekstu „Usluge Internet servisa“). 

1.2 Pristupanje i korišćenje Internet servisa od strane Korisnika će se vršiti u skladu sa odredbama i uslovima iz ovih OUK. 

1.3 Korišćenjem Internet Servisa i bilo kojeg od njegovih delova, Korisnik je saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući, a ovi Opšti uslovi korišćenja  se primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi. 

KORISNIČKI NALOZI

2.1 Preduslov za korišćenje Internet servisa od strane Korisnika i osnivanje Web shop-a je da otvori korisnički nalog kod Operatora. Nalog za korišćenje Internet Servisa (u daljem tekstu: Nalog) predstavlja elektronski nalog, koji dodeljuje isključivo Operator, a nakon prijave od strane Korisnika kao i njegove registracije od strane Operatora. Na osnovu registrovanog Naloga, Korisnik može koristiti Internet Servis odnosno osnovati Web shop u skladu sa ovim OUK. Prilikom registracije Korisnika, Korisnik će registrovati svoje korisničko ime (username) i lozinku (password). Korisničko ime (user name) će predstavljati e-mail adresa Korisnika. Detaljan opis otvaranja Naloga je dat u PRILOG 1 ovih OUK – Uputstvo za otvaranje Naloga koji predstavlja sastavni deo ovog Ugovora. 

2.2 Prilikom registracije Naloga, Korisnik je u obavezi da dostavi Operatoru, između ostalog, sledeće podatke: 

a) prilikom otvaranja Naloga Korisnika za korišćenje Internet Servisa: ime i prezime Korisnika, e-mail adresa Korisnika; 

b) prilikom osnivanja Web Shop-a: Naziv Web shop-a, e-mail Web shop-a, adresa, grad i poštanski broj, zemlja, broj telefona (sve obavezno); 

c) prilikom aktiviranja Web Shop-a: Poslovno ime Korisnika preko koga se odvija prodaja putem Web shop-a, sedište (adresa, grad i poštanski broj) Korisnika preko koga se odvija prodaja putem Web shop-a, broj telefona Korisnika preko koga se odvija prodaja putem Web shop-a, maticni broj i PIB Korisnika preko koga se odvija prodaja putem Web shop-a (sve obavezno);

2.3 Korisnik može biti svako lice (fizičko, pravno lice ili preduzetnik) koje može da registruje svoj Nalog kod Operatora. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i otvaranjem Naloga, Korisnik izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj sedište ima Operator.

2.4 Operator zadržava pravo da odbije zahtev Korisnika za registraciju Naloga, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Korisniku. 

2.5 Operator neće dozvoliti osnivanje novog Naloga niti Web shop-a za Korisnika koji ima neizmirene obaveze prema Operatoru po osnovu prethodne poslovne saradnje i ranije osnovanih Naloga i Web shop-ova.  

2.6 Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. Operator ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

2.7 Korisnik prihvata da, ukoliko su podaci dati Operatoru neistiniti, netačni, zastareli i nepotpuni, Operator zadržava pravo da, trenutno i bez dodatnog obrazloženja, ukine Nalog Korisnika, i/ili zabrani Korisniku pristup i korišćenje Internet Servisa odnosno Web shop-a, kao i bilo kog njegovog dela.

2.8 Korisnik je u obavezi da Operatoru da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja Naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati Operatoru podležu uslovima ovih OUK. Operator će koristiti podatke za različite interne potrebe, uključujući i održavanje Naloga, staranje da Korisnik poseduje jedinstveni Nalog, pitanja bezbednosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku, kao i moguća pitanja plaćanja.

2.9 Korisnik je saglasan da Operator ima slobodan pristup Nalogu Korisnika kao i Web shop-ovima Korisnika, bez prethodne saglasnosti i obaveštenja Korisnika. Operator će pristupati Nalogu Korisnika, između ostalog, kako bi imao uvid u statistike u vezi sa Korisnikom, proizvode koji se prodaju preko Web shop-a, poboljšao i unapredio korisničko iskustvo za Korisnika u vezi korišćenja Web shop-a, kao i reagovao na eventualne zloupotrebe Naloga Korisnika. Operator neće uticati na sadržaj i podatke Korisnika iz Naloga, niti će ga menjati, kao što neće uticati i menjati sadržaj koji Korisnik postavi i objavi na svom Web shop-u u skladu sa ovim OUK. 

2.10 Operator će čuvati podatke o Korisnicima, njihovim Nalozima i izvršenim i realizovanim kupovinama preko Web Shop-a u rokovima potrebnim da bi Operator postupio po zahtevima Korisnika za dostavu podatka, odnosno po zahtevima nadležnih organa u smislu poštovanja relevantnih propisa koji predviđaju obavezu čuvanju podataka. Dodatno, Operator će čuvati podatke Korisnika za svrhe analize i pravljenja statistika korišćenja i kupovine preko Web Shop-ova u skladu sa dobijenom saglasnošću od strane Korisnika.

2.11 Korisnik snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga, bilo od strane Korisnika, ili trećih lica ovlašćenih od strane Korisnika da pristupe Nalogu, i u obavezi je da omogući da su, kako on tako i ovlašćena treća lica, upoznata sa OUK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala Operatorova pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

2.12 Korisnik koji se prijavljuje na Internet servis i isti koristi smatra se za potrebe ovih OUK ugovornom stranom. 

2.13 U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, odnosno Web Shop-om, Operator zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom, odnosno Web Shop-om. Dokumentacija može uključivati, ali nije ograničena na izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata, zvaničan dokument sa fotografijom itd. 

2.14 Operator zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu, odnosno Web Shop-u, i da prenese Nalog, odnosno Web Shop na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, odnosno Web Shop-a, Operator zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana. 

LIČNI PODACI

3.1 Za potrebe korišćenja Internet Servisa od strane Korisnika može se zahtevati da Operatoru dostavi određene lične podatke, čije korišćenje i čuvanje je u skladu sa pravom Republike Srbije i Obaveštenjem o ličnoj obradi podataka i Saglasnosti za obradu ličnih podataka koje je sastavni deo ovih OUK kao PRILOG 2. Korišćenje Internet Servisa ili bilo kog njegovog dela podrazumeva da je Korisnik pročitao, razumeo i složio se sa uslovima iz Obaveštenja o ličnoj obradi podataka i Saglasnosti za obradu ličnih podataka.

OSNIVANJE I KORIŠĆENJE WEB SHOP-A

4.1 Osnivanje Web shop-a

4.1.1 U slučaju da Korisnik odluči da naplaćivanje preko Web shop-a vrši, između ostalog, putem interneta (on-line) i korišćenjem kartica, kako bi mogao da koristi Internet servis, odnosno uspostavi i upravlja Web shop-om koju osnuje uz pomoć Internet servisa, Korisnik je dužan da uspostavi naplatni nalog preko koga će vršiti naplaćivanje preko Web shop-a (u daljem tekstu „Naplatni nalog“). U tom smislu, Korisnik je dužan da uspostavi poslovnu saradnju sa platnim institucijama koje sarađuju sa Operatorom. Lista ovlašćenih platnih institucija sa kojima Korisnik može sarađivati u cilju osnivanja i korišćenja Internet prodavnice (u daljem tekstu „Ovlašćene platne institucije“) je data u PRILOG 3 ovih OUK i čini njihov sastavni deo. Otvaranjem Naplatnog naloga kod Ovlašćene platne institucije, Korisnik se saglašava sa opštim uslovima poslovanja konkretne Ovlašćene platne institucije, i Operator nema nikakve dodatne obaveze i odgovornosti prema Korisniku u vezi otvaranja Naplatnog naloga.  

4.1.2 Pored uslova iz odredbe iz prethodnog stava ovog člana, Korisnik može da uspostavi nalog za dostavu preko koga će vršiti isporuka Proizvoda Kupcima preko Web shop-a (u daljem tekstu „Nalog za dostavu“). U tom smislu, Korisnik može da uspostavi poslovnu saradnju sa kurirskim službama koje sarađuju sa Operatorom. Lista kurirskih službi sa kojima Korisnik može sarađivati u cilju automatizacije komunikacije između Internet prodavnica i kurirskih službi (u daljem tekstu „Ovlašćene kurirske službe“) je data u PRILOG 4 ovih OUK i čini njihov sastavni deo. Pristupanjem i korišćenjem Internet servisa, odnosno izborom Ovlašćene kurirske službe, Korisnik se saglašava sa opštim uslovima poslovanja konkretne Ovlašćene kurirske službe, i Operator nema nikakve dodatne obaveze i odgovornosti prema Korisniku u vezi otvaranja Naloga za dostavu. 

4.1.3 Poslovanje koje će Korisnik obavljati preko svoje Internet prodavnice će se odvijati jedino i isključivo preko i uz korišćenje usluga Ovlašćenih platnih institucija (ako Korisnik izabere opciju naplate preko interneta (on-line) uz korišćenje kartica). Korisnik je upoznat i saglasan da neće moći da koristi Internet servis i otvori i koristi Web shop uz korišćenje drugih lica koja nisu Ovlašćene platne institucije (ako Korisnik izabere opciju naplate preko interneta (on-line) uz korišćenje kartica), odnosno ako nema Naplatni nalog.      

4.1.4 Operator će imati pristup podacima o obavljenim plaćanjima za transakcije obavljanje preko Web shop-a Korisnika. Ove podatke Operator će moći samo da koristi za analizu i izradu statistika u vezi sa prodajama izvršenim preko Web shop-a Korisnika. 

4.1.5 Korisnik neće moći da izvrši direktno uvid i da koristi portal platnog sistema kod Ovlašćene platne institucije, već će sve informacije o platnim transakcijama izvršenim preko Web shop-a dobijati isključivo od strane Operatora. 

4.1.6 Prilikom osnivanja Web shop-a Korisnik je dužan da donese i postavi na svoj Web shop Opšte uslove korišćenja i prodaje putem Web shop-a (u daljem tekstu „Web shop OUP“). Operator je omogućio Korisniku automatizaciju postavljanja Web shop OUP na Web shop. Tekst Web shop OUP je dat kao PRILOG 5 ovih OUK. Korisnik neće moći da samoinicijativno menja Web shop OUP bez prethodne pisane saglasnosti Operatora. U slučaju da Korisnik ne donese i ne postavi Web shop OUP na svoj Web shop, odnosno isti se razlikuje od teksta Web shop OUP iz ovih OUK, to će se smatrati bitnom povredom ovih OUK i Operator će imati pravo da ukine i onemogući pristup Korisniku Web shop-u kao i Internet servisu.    

4.1.7 Korisnik ne može samostalno i bez prethodne pisane saglasnosti Operatora izmeniti Web shop OUP. Postupanje suprotno ovoj odredbi, smatraće se kao bitna povreda OUK i Operator će imati pravo da ukine i onemogući pristup Korisniku Web shop-u kao i Internet servisu, a svaka takva izmena Web shop OUP, bez saglasnosti Operatora, će se smatrati ništava i neće proizvoditi pravno dejstvo. 

4.1.8 Korinisk, u zavisnosti od konkretne situacije i uz saglasnost Operatora, može regulisati dodatno uslove korišćenja i prodaje preko njegovog Web shop-a, s tim da u tom slučaju nijedna takva odredba ne sme biti u suprotnosti sa odredbama Web shop OUP niti pozitivnih propisa Republike Srbije. U slučaju nesklada između navedenih odredbi koje su dodate od strane Korisnika, odredbe inicijalnog teksta Web shop OUP će biti merodavne i jedino primenljive.   

4.2 Korišćenje Web shop-a i kanali prodaje

4.2.1 Korišćenje Web shop-a se vrši isključivo u skladu sa odredbama ovih OUK kao i obaveštenjima koje Operator može uputiti Korisniku na registrovanu e-mail adresu. 

4.2.2 Prodaja proizvoda i usluga Korisnika preko Web shop-a će se isključivo vršiti putem interneta, odnosno on-line. Pored direktne prodaje preko Web shop-a, odnosno pristupom Kupca Web shop-u, Korisnik može Proizvode koje nudi u Web shop-u predstaviti preko drugih internet sajtova ili društvenih mreža, u skladu sa opštim uslovima korišćenja tih internet sajtova i društvenih mreža. U skladu sa navedenim, Korisnik može vršiti predstavljanje Proizvoda iz Web shopa Kupcima putem: 

Društvene mreže Facebook tako što će povezati svoj Facebook nalog sa Web shop-om, pod odredbama i uslovima korišćenja i poslovanja Facebook-a; 

Korišćenjem opcije „embed“ tako što će kopirati i postaviti „embed“ kod i postavljanjem istog na bilo koju internet stranicu ili blog, u skladu sa opštim uslovima korišćenja i poslovanja tih internet stranica i blogova. 

4.2.3 U slučaju korišćenja mogućnosti iz prethodnog stava, Korisnik je jedini i isključivo odgovoran za navedeno, odnosno da postavljanje i promociju Web shop-a i Proizvoda iz Web shop-a na drugim internet stranicama i društvenim mrežama vrši u skladu sa odgovarajućim uslovima korišćenja i poslovanja tih internet stranica i društvenih mreža, i Operator neće imati nikakve dodatne obaveze i odgovornosti prema Korisniku u vezi ovog pitanja. 

4.2.4 Prilikom korišćenja Internet servisa odnosno korišćenja Web shop-a, od Korisnika će se prikupljati, između ostalog, podaci koji se odnose na rezoluciju ekrana preko koga se pristupa Internet Servisu, informacije o internet pretraživaču koji Korisnik koristi, informacije o operativnom sistemu koji Korisnik koristi, veličini memorije, a sve kako bi se poboljšalo iskustvo korišćenja Internet Servisa od strane Korisnika.  

4.3 Teme i dizajn Web shop-a

4.3.1 Korisnik može izabrati izgled svog Web shop-a na osnovu unapred pripremljenih tema Operatora. Osnovne teme pripremljene od strane Operatora će biti besplatne za Korisnika i Korisnik će moći da ih menja bez ograničenja. Sa druge strane Operator ima pravo da Korisnicima ponudi i naprednije teme koje će Korisnik moći kupiti a u skladu sa ponudom dostavljenom od strane Operatora.  

4.3.2 Korisnik može menjati i prilagođavati izgled Web shop-a u okviru unapred predefinisanih tema. 

4.3.3 Operator može dodati ili izmeniti zaglavlje Web shop-a koja upućuju na Operatora, po svojoj diskrecionoj oceni.  

4.4 Nedozvoljeno korišćenje Web shop-a

4.4.1 Korisnik ne sme da koristi Web shop u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom bilo kakvog oblika korišćenja Web shop-a, Korisnik ne sme kršiti ni jedan relevantni zakon/propis. 

INTELEKTUALNA SVOJINA / LICENCA

5.1 Intelektualna svojina na Internet servisu 

5.1.1 Internet Servis i Web shop je zaštićen zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. Operator zadržava sva prava u vezi sa Internet Servisom i Web shop-om, uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Korisnik je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu Internet Servisa, osim ako je Operator to izričito dozvolio.

5.1.2 U skladu sa ovim OUK i prihvatanjem istih od strane Korisnika, Operator dodeljuje i Korisnik ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da Korisnik registruje Nalog kod Operatora i koristi Internet Servis i osnuje Web shop i vrši prodaju Proizvoda preko Web shop-a, u zavisnosti od slučaja.

5.1.3 Ograničena licenca koja je data Korisniku podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba Internet Servisa, putem Web shop-a ili na drugi način, koja krši dole navedena ograničenja licence predstavlja neovlašćeno korišćenje Internet Servisa i Web shop-a protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava Operatora na Internet Servisu i Web shop-u. Korisnik je saglasan da ni pod kakvim okolnostima neće, između ostalog:  

kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Internet Servis, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Internet Servisa.

modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Internet Servisa (bilo kao deo Web shop-a), osim ako je Operator to izričito odobrio;

ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim OUK bilo kom trećem licu bez prethodne izričite pisane saglasnosti Operatora;

koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na Internet Servis odnosno Web shop, ili programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Internet Servisa, odnosno Web shop-a i Operatera, ili prikupljaju informacije o Internet Servisu i Web shop-u čitajući delove memorije koju Internet Servis ili Web shop koristi za skladištenje informacija o Internet Servisu odnosno Web shop-u.

5.1.4 Sva prava na Internet Servisu, odnosno na Web shop-u, su vlasništvo Operatora, a Korisnik ima samo pravo korišćenje Internet Servisa i Web shop-a, u skladu sa ovim OUK. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Korisniku na osnovu ovih OUK pripadaju Operatoru.

5.1.5 Korisnik ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje Internet Servisa, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Operatora.  

5.1.6 Operator ovlašćuje Korisnika da omogući svojim Kupcima korišćenje Web shop-a, pod istim uslovima pod kojima Korisnik može koristiti Internet servis i Web shop.  

5.2 Intelektualna svojina na Korisničkom sadržaju

5.2.1 Operator nema nikakva prava intelektualne svojine na Sadržajima koje Korisnik dostavi Operatoru za svrhe korišćenja Internet servisa i koje postavi na Web shop. Sav postavljeni Sadržaj ostaje u vlasništvu Korisnika. Korisnik izjavljuje da ima prava na celokupnom sadržaju koji objavljuje u okviru Web shop-a i da isti ne povređuje nikakva prava trećih lica, te da će u tom smislu zaštiti Operatora i naknaditi mu svu štetu u slučaju eventualnih zahteva trećih lica prema Operatoru. 

USLOVI KOJI SE ODNOSE NA HARDVER/KONEKCIJU

6.1 Kako bi pristupio Internet Servisu i isti koristio, odnosno koristio Web shop, Korisnik mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardver i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, popravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Internet Servisu. Pre početka korišćenja Internet Servisa, odnosno Web shop-a, Korisnik mora biti registrovan od strane Operatora, kao i prihvatiti ove OUK. 

CENA I PLAĆANJE USLUGA

7.1 Za korišćenje Internet servisa, Korisnik plaća odgovarajuću naknadu koja se sastoji od iznosa mesečnog zakupa i održavanja Web shop-a zavisno od paketa usluga koji Korisnik izabere (u daljem tekstu „Naknada za korišćenje“) kao i druge iznose i troškove koji mogu nastati tokom pružanja Usluga Internet servisa, ako isti nastanu (u daljem tekstu „Dodatne naknade“). Naknada za korišćenje i Dodatne naknade su u daljem tekstu zajednički označene kao Naknade.  

7.2 Iznos Naknade za korišćenje, u zavisnosti od paketa usluga koji Korisnik izabere su dati u PRILOG 6 uz ovaj Ugovor – Cenovnik usluga i čine njegov sastavni deo. 

7.3 Plaćanje Naknade za korišćenje se vrši na mesečnom nivou (u tekućem mesecu za naredni mesec), i to u roku od 5 (pet) dana od dana slanja predračuna od strane Operatora putem e-maila označenog od strane Korisnika prilikom registracije Naloga. Nakon plaćanja Naknade od strane Korisnika, Operator će Korisnik izdati odgovarajući račun. Korisniku se odobrava probni period besplatnog korišćenja Internet Servisa koji traje 30 (trideset) dana od dana osnivanja konkretnog Web shop-a (u daljem tekstu „Probni period“). U Probnom periodu, Korisnik će moći da koristi sve opcije Internet Servisa u odnosu na osnivanje i personalizaciju Web Shop-a.

7.5 Obračunski period za Naknadu iznosi mesec dana (u daljem tekstu „Obračunski period“). Operator će Korisniku slati mesečne predračune za Naknadu 5 (pet) dana pre isteka konkretnog Obračunskog perioda, a nakon plaćanja predračuna Korisniku će se izdati i odgovarajući račun.

7.6 Operator će račune za Naknade slati Korisniku elektronskim putem, preko e-maila i/ili poštom na adresu označenu od strane Korisnika. 

7.7 U slučaju promena cena Naknada, Operator će obavestiti Korisnika o izmenama istih putem objave na internet stranici Operatora i/ili slanjem e-maila Korisniku. 

KORISNIČKI SADRŽAJ

8.1 „Sadržaj“ podrazumeva sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku i sav materijal i informacije koje Korisnik postavlja i prenosi putem Internet Servisa, odnosno putem Web shop-a, sve aktivnosti koje se vrše u okviru Naloga, čak i kad ih postavljaju druga lica koja imaju pravo pristupa Nalogu na osnovu ovlašćenja Korisnika, kao i bilo koje informacije koje daje i/ili otkriva Korisnik na bilo koji način putem Internet servisa ili Web shop-a.

8.2 Operator može da prati i/ili da beleži sav Sadržaj, iz stava 1. ovog člana, prilikom Korisnikovog korišćenja Internet Servisa odnosno Web shop-a, pri čemu Korisnik daje neopozivu saglasnost za takvo praćenje i snimanje. Operator ima pravo ali ne i obavezu da, po svom nahođenju, uredi, odbije da objavi ili ukloni bilo kakav Sadržaj. Šta više, Operator takođe zadržava pravo da, u bilo kom momentu i po sopstvenom nahođenju, otkrije bilo koji Sadržaj iz bilo kog razloga, uključujući i sledeće (i) kako se ne bi kršio bilo koji zakon, podzakonski akt ili zahtev državne vlasti; (ii) kako bi se poštovali ovi OUK ili bilo koji drugi dogovor; (iii) kako bi zaštitio svoja zakonska prava i iskoristio pravna sredstva; (iv) u slučaju da su nečije zdravlje i bezbednost ugroženi; ili (v) kako bi se prijavilo krivično delo ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti. 

8.3 Postavljanjem Sadržaja na Internet servis, odnosno Web shop, Korisnik se saglašava da: (i) omogući drugim korisnicima interneta da pregledaju Sadržaj koji se javno postavi na Internet servis odnosno Web shop; (ii) omogući Operatoru da sačuva, a u slučaju Sadržaja koji se javno postavlja, da prikazuje Sadržaj; i (iii) da Operator u bilo koje vreme ima pravo da pregleda sav Sadržaj koji je dostavljen i postavljen putem Internet servisa, odnosno Web shop-a, s tim da Operator nije u obavezi da učini to. 

8.4 Korisnik ovim potvrđuje i prihvata da je u potpunosti i jedino odgovaran za Sadržaj. Korisnik će obeštetiti i zaštiti Operatora od svih zahteva u vezi sa Sadržajem koji je objavljen na Internet servisu, odnosno Web shop-u. 

8.5 Porudžbenica povodom Proizvoda koje Korisnik primi od Kupaca putem Web shop-a, su obavezujuće za Korisnika. Slanjem porudžbenice od strane Kupca Korisniku putem Web shop-a, smatra se da je zaključen kupoprodajni ugovor za Proizvode, i to između Korisnika i Kupca. Takođe, slanjem porudžbenice od strane Kupca, Korisnik prihvata i obavezu da izvrši naplatu za navedene Proizvode preko Ovlašćene platne institucije (u slučaju plaćanja karticama preko interneta (on line)) ili na drugi predviđeni način, kao i da izvrši dostavu Proizvoda preko Ovlašćene kurirske službe. 

MODIFIKACIJE INTERNET SERVISA

9.1 Operator zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Internet Servisa ili Korisnikovog Web shop-u, sa ili bez slanja obaveštenja Korisniku ili trećoj strani ili odgovornosti prema istima. 

9.2 Korisnik takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupilo i/ili koristio Internet Servis odnosno Web shop. U tom slučaju samo Korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

9.3 Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnji Internet Servis uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu OUK.

9.4 Operator može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti Internet servis ili Web shop, ili deo Internet servisa odnosno Web shop-a, sa ili bez ikakvog obaveštenja. 

9.5 Operator neće biti odgovoran Korisniku niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Usluga Internet servisa. 

OTKAZIVANJE I UKIDANJE NALOGA

10.1 Korisnik ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga. Otkaz Naloga se vrši izborom opcije „deaktivacija Web shop-a“ u korisničkom panelu u okviru Web shop-a. Korisnik je u obavezi da izvrši sve eventualne obaveze prema Operatoru u skladu sa ovim OUK pre otkazivanja Naloga. Korisnik će imati pravo da nastavi sa korišćenjem Internet servisa, odnosno Web shop-a, do isteka perioda za koji je korišćenje istog plaćeno. Pored otkazivanja Naloga, Korisnik ima pravo da privremeno obustavi korišćenje Web shop-a  u skladu sa svojim potrebama u periodu plaćaneog korišćenja Internet servisa. 

10.2 Samo Korisnik snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Naloga korišćenjem opcije „deaktivacija Web shop-a“ u okviru korisničkog panela Web shop-a. Otkazivanje putem telefona, e-maila ili na neki drugi način se neće smatrati važećim.

10.3 Operator može da ukine Nalog Korisnika, sa ili bez slanja prethodnog obaveštenja Korisniku, i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Internet Servisa odnosno Web shop-a.  

10.4 Nakon otkazivanja Naloga bilo od strane Operatora ili Korisnika, 

Operator će prestati da Korisniku pruža Usluge Internet servisa i Korisnik više neće moći da pristupi Nalogu, osim do isteka plaćenog korišćenja Internet servisa odnosno Web shop-a (ako Korisnik tako odluči); 

Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim OUK, Korisnik nema pravo na nikakvu refundaciju Naknada, odnosno na nikakve zahteve i potraživanja prema Operatoru; 

Svi dospeli iznosi Naknada koje Korisnik duguje Operatoru će se smatrati dospelim i plativim u celosti; i Web shop Korisnika će biti uklonjen sa interneta. 

10.5 Operator će čuvati podatke o Korisnicima, njihovim Nalozima i izvršenim kupovinama Korisnika preko Web Shop-a u rokovima potrebnim da bi Operator postupio po zahtevima Korisnika za dostavu podatka, odnosno po zahtevima nadležnih organa u smislu poštovanja relevantnih propisa koji predviđaju obavezu čuvanju podataka. Dodatno, Operator će čuvati podatke Korisnika za svrhe analize i pravljenja statistika korišćenja i kupovine preko Web Shop-ova u skladu sa dobijenom saglasnošću od strane Korisnika.

10.6 Korisnik će imati mogućnost da ponovo aktivira svoj deaktivirani Nalog sa istim pristupnim parametrima u roku od 90 (devedeset) dana od dana deaktivacije, nakon čega će morati da se ponovo registruje i otvori Nalog kod Operatora.

10.7 Operator može privremeno onemogućiti Korisnika da koristi Internet servis i svoj Web shop u slučaju da Korisnik ima neizmirene obaveze prema Ovlašćenim platnim institucijama ili Ovlašćenim kurirskim službama sa kojima Korisnik sarađuje u smislu ovih OUK, a prema obaveštenjima Ovlašćenih platnih institucija i Ovlašćenih kurirskih službi. Takođe, Operator će privremeno onemogućiti Korisnika da koristi Internet servis i svoj Web shop ako Korisnik ima bilo koju dospelu a neizmirenu obavezu prema Operatoru. 

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

11.1 Korisnik se obavezuje da neće postavljati, dodavati, objavljivati i prenositi Sadržaj koji: (i) krši, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost; (ii) krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do građanske ili krivične odgovornosti; (iii) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujući;; (iv) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa; (v) je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv lica ili entiteta; ili  (vi) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti ili supstance.

11.2 Korisnik prihvata da Operator nije u obavezi da prati njegov pristup ili korišćenje Internet Servisa, odnosno Web shop-a, ali da ima pravo da to učini kako bi omogućio normalno funkcionisanje Internet Servisa i Web shop-a, usklađenost sa OUK ili relevantnim važećim zakonom, naredbom ili zahtevom suda, organa uprave ili drugog državnog organa. Operator zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Sadržaju i Nalozima za koje utvrdi da krše ove OUK ili su na neki drugi način štetni za Internet Servis ili Operatora.

11.3 Korisnik razume da Operator koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Internet Servisa odnosno Web shop-a. U tom smislu, Operator neće biti odgovoran za nefunkcionisanje Internet Servisa odnosno Web shop-a, usled radnji i propuštanja trećih lica. 

11.4 Korisnik razume da tehnička obrada i prenos putem Internet Servisa, uključujući i Sadržaj, mogu biti nekodirani i obuhvataju (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

11.5 Korisnik nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, SMS-ove ili „spam“ poruke, crve ili viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem Internet Servisa odnosno Web shop-a.

11.6 Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti i sav Sadržaj uključujući ali ne ograničavajući se na slike, fotografije, pisani i grafički sadržaj, audio podatke, kod, video podatke, i druge podatke koji su postavljeni, prikupljeni, generisani, sačuvani, izloženi, distribuirani, preneseni u vezi sa Nalogom i Web shop-om.

11.7 Prilikom korišćenja Internet Servisa odnosno Web shop-a, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:

Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju; 

Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti; 

Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima; 

Slanje neželjenih poruka ili neovlašćeno oglašavanje, promotivne ili komercijalne komunikacije, kao što su spam poruke, obavljanje trgovačke delatnosti i/ili prodaje, bez prethodnog pisanog odobrenja Operatora, odnosno Kupca; 

Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a; 

Imitacija ili lažno predstavljanje Korisnika na bilo koji način; 

Deljenje sa trećim licima svog korisničkog imena, lozinke, ili bilo kog pristupa kontrolnim informacijama koje obezbeđuju pristup ili korišćenje Internet Servisa bez saglasnosti Operatora; 

Prikupljanje bilo kojih ličnih identifikacionih informacija u vezi korišćenja Internet Servisa ili Web shop-a; 

Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

11.8 Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih OUK, a kako to Operator utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju Operatoru da trenutno raskine ugovor sa Korisnikom bez ikakvog dodatnog obrazloženja, odnosno ukloni Korisnikov Web shop i ukine Nalog Korisnika. 

ODRICANJE OD GARANCIJE

12.1 Korisnik koristi Internet Servis, odosno Web shop, na sopstveni rizik. Internet Servis i Web shop se pružaju „kakvi jesu“ ili „kakvi su dostupni“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. Operator se odriče svih garancija, izričitih ili implicitnih, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj relevantnim važećim zakonom i ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno između Operatora i Korisnika, što se može odnositi na njegove proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije  podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Internet Servisa.

12.2 Operator ne garantuje da funkcionisanje Internet Servisa neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti.

12.3 Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir Internet Servisa, za pristup istom, kao i za korišćenje Internet Servisa i Web shop-a.

NAKNADA ŠTETE

13.1 Korisnik prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti Operatora, njegove službenike, direktore, zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste uključujući, ali ne i isključivo odgovarajuće advokatske troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa (i) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom Internet Servisa i Web shop-a; (ii) kršenjem ovih OUK; ili (iii) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Korisnika. 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

14.1 Korisnik izričito ističe da razume i prihvata da Operator ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Internet Servisa odnosno Web shop-a; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko ili iz Internet Servisa ili Web shop-a; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Internet Servisa ili Web shop-a; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Internet Servis ili Web shop, i njihovo korišćenje.

IZMENE UGOVORA

15.1 Operator zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, modifikuje, dopuni ili izbriše određene uslove u OUK, s vremena na vreme i bez prethodno datog obaveštenja Korisniku. Ukoliko Operator izmeni OUK, u obavezi je da objavi izmenu na Internet stranici ili obavesti Korisnika o istoj putem e-maila. Korisnik snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u OUK.

15.2 Ukoliko neke od izmena ovih OUK postanu neprihvatljive za Korisnika ili zbog njih Korisnik više nije u saglasnosti i skladu sa ovim OUK, Korisnik je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Internet Servis odnosno Web shop. Ukoliko Korisnik nastavi da koristi Internet Servis odnosno Web shoop, čak i nakon izmene ovih OUK, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Korisnik u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

OSTALE ODREDBE

16.1 Ovi OUK predstavljaju dogovor o korišćenju Internet servisa i Web shop-a između Operatora i Korisnika, a Korisnik se saglašava sa istim pristupanjem i korišćenjem Internet servisa i Web shop-a. 

16.2 Operator ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja i neizvršavanja do kojih dolazi usled okolnosti koje su van njegove kontrole, uključujući bilo kakvo neizvršavanje usled nepredviđenih okolnosti, razloga koji su van njegove kontrole poput više sile, rata, terorizma, pobuna, embarga, civilnih i vojnih dejstava, požara, poplava, nesreća, štrajkova, nestašica transportnih objekata, goriva, energije, radne snage i materijala.

16.3    Internet Servisom rukuje Operator u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da pristupe Internet Servisu, i osnuju Web shop, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima. 

16.4 Korisnik je saglasan i prihvata da nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje ili zastupništvo nije ostvareno između njega i Operatora na osnovu ovih OUK ili korišćenja Internet Servisa odnosno Web shop-a.

16.5 Propust Operatora da primeni bilo koju odredbu ovih OUK se neće smatrati odricanjem od sadašnjih i budućih prava po osnovu takvih odredbi, niti će to na bilo koji način uticati na pravo da dalje primenjuje svaku od tih odredbi. Izričito odricanje od prava Operatora po osnovu odredbi, uslova ili zahteva ovih OUK neće se smatrati odricanjem od buduće obaveze poštovanja takvih odredbi, uslova ili zahteva.

16.6 Ukoliko se neka od odredbi ovih OUK iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenljivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko je to potrebno da bi postala primenljiva, a ostatak ovih OUK će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakav uticaj na valjanost i primenljivost ostalih odredbi.

16.7 Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih OUK, Operator i Korisnik će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, Operator i Korisnik su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Beogradu. 

16.8 Ovi OUK su sastavljeni i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim OUK primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava.  

16.9 Pristupanjem i korišćenjem Internet servisa Korisnik se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih OUK u potpunosti. 

PRILOG 1 

UPUTSTVO ZA OTVARANJE NALOGA

Da bi registrovao Web shop i pokrenuo internet prodaju potrebno je da Korisnik isprati nekoliko koraka:

Registracija Korisnika - Ime, Prezime, email adresa, odbrana lozinka.

Email verifikacija - Na navedenu email adresu Korisniku se šalje verifikacioni kod koji je potrebno kliknuti kako bi se aktivirao korisnički Nalog.

Nakon verifikacije Korisnik se loguje na servis i unosi podatke o prodavnici - Naziv, Adresa, Kategorija, email adresa, broj telefona, pib.

Izbor plana korišćenja Internet servisa i Web shop-a, načina plaćanja i popunjavanje ostalih podataka o Korisniku (plan korišćenja Internet servisa i Web shop-a Korisnik ne mora odmah da odabere; Korisnik ima 14 dana probnog perioda). 

Nakon registracije Korisnik ima pristup administratorskom panelu putem koga administrira svoj Web shop. 

Dok administrira svoj Web shop, potrebno je da se poveže sa „platnim sistemom" i „kurirskom službom" kako bi nakon aktivacije Web shop-a mogao nesmetano da radi. 

Povezivanje se vrši klikom na linkove koji vode na zasebne stranice kurirske službe i odabrane platne institucije (payment gatewaya) na kojima Korisnik unosi podatke radi aktivacije usluga kod tih firmi. 

Nakon potvrde od strane platne institucije i kurirske službe, Korisnik se obaveštava o odobrenju i šalje mu se ugovor o saradnji (ovaj proces se odvija mimo Operatora).

Nakon aktivacije usluga kod Ovlašćene platne institucije i Ovlašćene kurirske službe, Korisnik dobija pristupne parametre koje treba da unese u predviđena polja u administratorskom panelu i time se povezuje Web shop sa njegovim nalozima za naplatu i dostavu.

Opcije koje Korisniku stoje na raspolaganju pri otvaranju Web shop-a su sledeće:

Unos proizvod pojedinačno ili uvozom podataka, 

Definisanje kategorija proizvoda,

Definisanje promotivnih cena/popusta,

Definisanje i uvoz cenovnika,

Definisanje lager lista,

Definisanje dobavljača,

Praćenje i manipulacija porudžbinama,

Praćenje liste kupaca i korisnika (kupci su osobe koje su izvršile kupovinu preko Web shop-a, dok su korisnici osobe koje su se samo registrovale na njihov Web shop ali nisu kupile),

Praćenje izveštaja, statistički podaci po vremenu (prodaja, proizvodi, korisnici, posete prodavnici, ponašanje korisnika na sajtu – šta klikću, koje strane otvaraju). 

Nakon unosa proizvoda koje prodaje, Korisnik bira „Temu“ odnosno izgled Web shop-a. Korisniku na raspolaganju stoji 5 različitih dizajnova u po 3 verzije koje su u startu predefinisane tako da stranice sajta sadrže predviđene module (slajdere, galerije, kategorije, hot proizvode...). Korisnik nakon odabira teme (uvek može da je menja) može isključiti postojeće ili uključiti nove module na stranice svog sajta, dodavati nove stranice, blogove i kategorije. Sve je ovo „user friendly“ i obavlja se jednostavnim „drag and drop“ sistemom, bez potrebe za bilo kakvim tehničkim predznanjem.

U podešavanjima administratorskog panela Korisnik treba još da unese adresu svog internet sajta (domen koji je zakupio) i da isprati korake za povezivanje domena sa svojim Web shop-om.

Kada je Korisnik zadovoljan izgledom svog Web shop-a može ga aktivirati.

PRILOG 2

OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

SHOPEN doo Beograd-Stari Grad, privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom sedišta u ul. Kneza Mihaila br. 19, Beograd (Stari Grad), matični broj 21185868, PIB 109455871 (u daljem tekstu „Operator“) želelo bi da, u svojstvu rukovaoca podataka obrađuje određene podatke o ličnosti. U tom cilju vam dostavljamo sledeće obaveštenje u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti (u daljem tekstu „Podaci“) u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012) (u daljem tekstu „Zakon“):

1.      Podaci koji bi se obrađivali

Operator bi prikupio od Vas i obrađivao sledeće podatke o ličnosti:

oslovljavanje, ime i prezime;

e-mail adresa;

adresa stanovanja;

broj kontakt telefona; 

podaci o vašim kupoprodajama preko Web Shop-a. 

2.      Svrha prikupljanja i dalje obrade

Vaši lični podaci definisani pod tačkom 1. ovog obaveštenja biće prikupljeni ukoliko se registrujete kao Korisnik Internet Servisa, odnosno ako osnujete i koristite Web shop. 

Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste korišćenje Internet Servisa, odnosno vršenja prodaje putem Web Shop-a, ostvarivanje kontakta sa vama, a u vezi vašeg korišćenja Internet Servisa odnosno Web shop-a, kao i zarad poboljšanja vašeg korisničkog iskustva u vezi upotrebe Internet Servisa i Web Shop-a. Pored navedenog, prikupljeni i obrađeni lični podaci Korisnika će se koristiti kako bi se Korisniku pružila tehnička pomoć pri osnivanju i korišćenju Web shop-a, uključujući tu, bez ograničenja, pomoć pri izboru modela korišćenja Web shop-a. Takođe, prikupljeni i obrađeni lični podaci će se koristiti kako bi se Korisniku pružila što detaljnija analiza i statistika korišćenja Internet Servisa, odnosno Web shop-a.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

3.      Način korišćenja podataka

Operator će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.

Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

4.       Informacije o korisnicima podataka

Operator neće vaše podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi, odnosno isti će biti korišćeni od strane Operatora, lica zaposlenih kod Operatora, kao i lica ovlašćenih od strane Operatora. 

5.       Obaveznost i pravni osnov obrade podatka

Pravni osnov obrade podataka je izvršenje obaveza predviđenih u OUK i realizacija poslovne saradnje, odnosno izvršenje i realizacija ugovora o kupoprodaji između Korisnika i Kupaca, kao i vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno.

Saglasnost za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da Operatoru nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

6.      Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka

Obrada podataka nije dozvoljena ako:

fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;

svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

je način obrade nedozvoljen;

je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

U skladu sa Zakonom, imate prava da na vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. 

Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. 

Pravo na brisanje podataka imate ako:

svrha obrade nije jasno određena;

je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

je način obrade nedozvoljen;

podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

7.       Ostale informacije bitne za obradu vaših podataka

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, ali ne duže od 10 godina.

Mere zaštite

Operator će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitilo vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Operatoru ili za Operatora, treba da budu upoznati sa vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ostalo

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti naši kontakt podaci su SHOPEN doo Beograd-Stari Grad,  ul. Kneza Mihaila br. 19, Beograd (Stari Grad), Tel: +381692226970, E-mail: office@shopen.com, Web: www.shopen.com i www.myshopen.com

PRILOG 3

Ovlašćene Platne institucije koje sarađuju sa Operatorom

1. Chip Card 

PRILOG 4

Kurirske službe koje sarađuju sa Operatorom

1. AKS Kurir  

PRILOG 5

#link  

PRILOG 6

Cenovnik usluga

Pokrenite svoju online prodaju odmah! KREIRAJTE SHOP