Uslovi koriscenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET SERVISA „SHOPEN“ 

(u daljem tekstu „Opšti uslovi korišćenja“ ili „OUK“)

PREAMBULA

 1. SHOPEN doo Beograd-Stari Grad je privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom sedišta u ul. Pjarona de Mondezira 28 , Beograd (Stari Grad), matični broj 21185868, PIB 109455871, kontakt podaci (tel: +381692226970, e-mail: office@shopen.com, web: www.shopen.com, www.myshopen.com, www.myshopen2.com) (SHOPEN),

 2. SHOPEN je privredno društvo koje je osnovalo i upravlja e-commerce platformom za kreiranje online prodavnica shopen.com („Shopen platforma“).

 3. Korisnik je pravno lice, preduzetnik ili punoletno fizičko koje je registrovano od strane SHOPEN-a kao korisnik Shopen platforme (u daljem tekstu: Korisnik).

 4. SHOPEN želi da ponudi zainteresovanim licima mogućnost korišćenja Shopen platformе radi (i) kreiranja online prodavnica preko kojih će prodavati proizvode i usluge krajnjim kupcima („Online prodavnica“) i (ii) kupovine preko Online prodavnicama, s’ tim da SHOPEN ni na koji način ne učestvuje u finansijskim transakcijama koje se odvijaju između Kupca i Prodavca.
 5. Korisnik želi da koristi Shopen platformu kako bi kreirao svoju Online podavnicu i preko nje prodavao svoje proizvode i usluge, odnosno kako bi kupovao proizvode i usluge preko Online prodavnica, u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja.  

U skladu sa navedenim, Korisnik se registracijom na Shopen platformi saglašava u potpunosti sa sledećim odredbama i uslovima

 1. PREDMET OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

1.1 SHOPEN Korisniku pruža neophodne usluge i omogućava korišćenje Shopen platforme kako bi Korisnik (i) kreirao Online prodavnicu i preko nje vršio on-line prodaju proizvoda i usluga  („Proizvodi“), odnosno kako bi Korisnik (ii) vršio on-line kupovinu Proizvoda preko Online prodavnica („Usluge Shopen platforme“). 

1.2 Pristupanje i korišćenje Shopen platforme od strane Korisnika će se vršiti u skladu sa odredbama i uslovima iz ovih OUK. 

1.3 Korišćenjem Shopen platforme i bilo kojeg od njegovih delova, Korisnik je saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući, a ovi Opšti uslovi korišćenja se primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi. 

 1. KORISNIČKI NALOZI

2.1 Preduslov za korišćenje Shopen platforme od strane Korisnika je da registruje SHOPEN korisnički nalog. Nalog za korišćenje Shopen platforme (u daljem tekstu: Nalog) predstavlja elektronski nalog, koji dodeljuje isključivo SHOPEN, a nakon prijave od strane Korisnika kao i njegove registracije od strane SHOPEN-a. Prijava se vrši na veb-sajtu shopen.com za korisnike koji Nalog registruju radi kreiranja Online prodavnice i online prodaje Proizvoda, odnosno na veb-sajtu odgovarajuće Online prodavnice za korisnike koji Nalog registruju radi kupovine preko Online prodavnica. Na osnovu registrovanog Naloga, Korisnik može koristiti Shopen platformu radi (i) kreiranja Online prodavnice i vršenja on-line prodaje Proizvoda (ii) on-line kupovine Proizvoda preko Online prodavnica u skladu sa ovim OUK. Prilikom registracije Korisnika, Korisnik će registrovati svoje korisničko ime (username) i lozinku (password). 

2.2 Prilikom registracije Naloga, Korisnik je u obavezi da dostavi, između ostalog, sledeće podatke: 

a) prilikom otvaranja i registracije Naloga Korisnika za korišćenje Shopen platforme: ime i prezime Korisnika (obavezno), e-mail adresa Korisnika (obavezno), telefon (opciono); 

b) prilikom kreiranja i registracije Online prodavnice: Naziv Online prodavnice, kategoriju, e-mail, adresa, grad i poštanski broj, broj telefona Online prodavnice (sve obavezno); 

c) prilikom aktiviranja Online prodavnice: Naziv Online prodavnice, kategoriju, poslovno ime, sedište (adresa, grad i poštanski broj), broj telefona, e-mejl adresa, matični broj i PIB, tekući račun, naziv i šifra delatnosti Korisnika preko koga se odvija prodaja putem Onlajn prodavnice (sve obavezno);

2.3 Korisnik može biti svako lice (fizičko, pravno lice ili preduzetnik koje može da registruje svoj Nalog kod SHOPEN-a, s’ tim da kreiranje Online prodavnice i on-line prodaju Proizvoda mogu vršiti isključivo Korisnici koji su pravna lica ili preduzetnici. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i otvaranjem i registracijom Naloga, Korisnik izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji Republike Srbije.

2.4 SHOPEN zadržava pravo da odbije zahtev Korisnika za registraciju Naloga, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Korisniku. 

2.5 SHOPEN neće dozvoliti otvaranje i registraciju novog Naloga, niti Online prodavnice za Korisnika koji ima neizmirene obaveze prema SHOPEN-u po osnovu prethodne poslovne saradnje i ranije registrovanih Naloga i Online prodavnica.  

2.6 Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. SHOPEN ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

2.7 Korisnik je u obavezi da SHOPEN-u da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja i registracije Naloga, odnosno registracije i aktiviranja online prodavnice kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. 

2.8 Korisnik snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga, bilo od strane Korisnika, ili trećih lica ovlašćenih od strane Korisnika da pristupe Nalogu, i u obavezi je da omogući da su, kako on tako i ovlašćena treća lica, upoznata sa OUK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala SHOPEN-ova pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

2.9 Korisnik koji se prijavljuje na Shopen platformu i istu koristi smatra se za potrebe ovih OUK ugovornom stranom. 

2.10 U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, odnosno Online prodavnicom, SHOPEN zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom, odnosno Online prodavnicom. Dokumentacija može uključivati, ali nije ograničena na izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata itd. 

2.11 SHOPEN zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu, odnosno Online prodavnici, i da prenese Nalog, odnosno Online prodavnicu na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, odnosno Online prodavnice, SHOPEN zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog, odnosno Online Prodavnicu dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana. 

2.12 Korisnik ne sme da koristi Shopen platformu u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom korišćenja Shopen platforme Korisnik ne sme kršiti ni jedan relevantni zakon/propis. 

 1. PODACI O LIČNOSTI

3.1 Za potrebe korišćenja Shopen platforme SHOPEN obrađuje određene podatke o ličnosti na način i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno na: www.shopen.com/obavestenje-o-privatnosti.

3.2 Korisnici koji Shopen platform koriste za kreiranje Online prodavnice i prodaju Proizvoda su dužni da podatke o ličnosti krajnjih kupaca i posetilaca Online prodavnice obrađuju na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugim važećim propisima koji regulišu predmetu materiju, a naročito da na veb-sajtu Online prodavnice istaknu odgovarajuće Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti koje sadrži informacije o načinu na koji Online prodavnica obrađuje podatke o ličnosti krajnjih kupaca i posetilaca Online prodavnice, uključujući informaciju o tome da je SHOPEN kao povajder Shopen platforme primalac njihovih podataka o ličnosti, kao i tome da u svrhu registracije i olakšanog pristupa, odnosno realizacije kupoprodaje putem Online prodavnice SHOPEN deli sa odgovarajućom Online prodavnicom podatke o imenu, prezimenu, lozinki i e-mejl adresi konkretnog korisnika (krajnjeg kupca). 

3.3. Primer teksta Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti Online prodavnice je dat u sekciji Online prodavnice: Prodavnice/Moje prodavnice/Pravni akti i Korisnik ih može modifikovati u skladu sa uslovima poslovanja svoje Online prodavnice i važećim propisima Republike Srbije s’ tim da obaveštenje mora imati sadržinu propisanu zakonom i sadržati informacije iz prethodnog stava u delu koja se tiče obrade podataka koju vrši SHOPEN.

 1. REGISTRACIJA I KORIŠĆENJE ONLINE PRODAVNICE

4.1 Registracija Online prodavnice

4.1.1 U slučaju da Korisnik odluči da naplaćivanje preko Online prodavnice vrši, između ostalog, putem platnih kartica, kako bi mogao da koristi Online prodavnicu, Korisnik je dužan da uspostavi naplatni nalog preko koga će vršiti naplaćivanje preko Online prodavnice (u daljem tekstu „Naplatni nalog“). U tom smislu, Korisnik je dužan da uspostavi poslovnu saradnju sa platnim institucijama koje sarađuju sa SHOPEN-om. Lista ovlašćenih platnih institucija sa kojima Korisnik može sarađivati u cilju korišćenja Online prodavnice je data u sekciji Online prodavnice: podešavanja/načini naplate/platne kartice. Otvaranjem Naplatnog naloga kod Ovlašćene platne institucije, Korisnik stupa u ugovorni odnos sa Ovlašćenom platnom institucijom.  

4.1.2 Pored uslova iz odredbe iz prethodnog stava ovog člana, Korisnik može da uspostavi nalog za dostavu preko koga će se vršiti isporuka Proizvoda Kupcima preko Online prodavnice (u daljem tekstu „Nalog za dostavu“). U tom smislu, Korisnik može da uspostavi poslovnu saradnju sa kurirskim službama koje sarađuju sa SHOPEN-om. Lista kurirskih službi sa kojima Korisnik može sarađivati u cilju automatizacije komunikacije između Online prodavnica i kurirskih službi (u daljem tekstu „Ovlašćene kurirske službe“) je data u sekciji Online prodavnice: podešavanja/isporuka proizvoda/kurirska služba. Izborom Ovlašćene kurirske službe, Korisnik stupa u ugovorni odnos sa  Ovlašćenom kurirskom službom. 

4.1.3 Korisnik je upoznat i saglasan da neće moći da koristi Shopen platformu i otvori i koristi Online prodavnicu uz korišćenje drugih lica koja nisu Ovlašćene platne institucije (ako Korisnik izabere opciju online naplate korišćenjem platnih kartica), odnosno ako nema Naplatni nalog.      

4.1.4 Korisnik je dužan da obezbedi da Online prodavnica ima dostupne sopstvene Opšte uslove korišćenja i prodaje putem Online prodavnice („OUP Online prodavnice“). SHOPEN je omogućio Korisniku automatizaciju postavljanja OUP Online prodavnice na Online prodavnicu. Primer teksta OUP Online prodavnice je dat u sekciji Online prodavnice: Prodavnice/Moje prodavnice/Pravni akti i Korisnik ih može modifikovati u skladu sa uslovima poslovanja svoje Online prodavnice i važećim propisima Republike Srbije s’ tim da u tom slučaju odredbe OUP Online prodavnice moraju biti u skladu sa odredbama ovih OUK i posebno sadržati odredbe primera OUK koje se tiču uslova korišćenja i korisničkih naloga kupaca i prava intelektualne svojine u istovetnom tekstu. U slučaju da Korisnik ne postavi OUP Online prodavnice na svoju Online prodavnicu ili postavi OUP Online prodavnice čije odredbe nisu u skladu sa odredbama ovih OUK to će se smatrati bitnom povredom ovih OUK i SHOPEN će imati pravo da ukine i onemogući pristup i korišćenje Shopen platforme, odnosno Online prodavnice.  

4.2 Korišćenje Online prodavnice i kanali prodaje

4.2.1 Korišćenje Online prodavnice se vrši isključivo u skladu sa odredbama ovih OUK kao i obaveštenjima koje SHOPEN može uputiti Korisniku na registrovanu e-mail adresu. 

4.2.2 Prodaja Proizvoda preko Online prodavnice će se vršiti putem interneta, odnosno on-line. Pored direktne prodaje preko Online prodavnice, Korisnik može Proizvode predstaviti preko drugih internet sajtova ili društvenih mreža, u skladu sa opštim uslovima korišćenja tih internet sajtova i društvenih mreža. 

4.2.3 U slučaju korišćenja mogućnosti iz prethodnog stava, Korisnik je jedini i isključivo odgovoran za navedeno, odnosno za postavljanje i promociju Online prodavnice  i Proizvoda iz Online Prodavnice na drugim internet stranicama i društvenim mrežama u skladu sa odgovarajućim uslovima korišćenja i poslovanja tih internet stranica i društvenih mreža, i SHOPEN neće imati nikakve dodatne obaveze i odgovornosti prema Korisniku u vezi ovog pitanja. 

4.3 Teme i dizajn Online prodavnice

4.3.1 Korisnik može izabrati izgled svoje Online prodavnice na osnovu unapred pripremljenih tema SHOPEN-a. Osnovne teme pripremljene od strane SHOPEN-a će biti besplatne za Korisnika i Korisnik će moći da ih menja bez ograničenja. Sa druge strane SHOPEN ima pravo da Korisnicima ponudi i naprednije teme koje će Korisnik moći kupiti, a u skladu sa ponudom dostavljenom od strane SHOPEN-a.  

4.3.2 Korisnik može menjati i prilagođavati izgled Online prodavnice u okviru unapred predefinisanih tema. 

4.3.3 SHOPEN može dodati ili izmeniti podnožje Online prodavnice koja upućuju na SHOPEN-a, po svojoj diskrecionoj oceni.  

 1. INTELEKTUALNA SVOJINA / LICENCA

5.1 Intelektualna svojina na Shopen platformi i Online prodavnici

5.1.1 Shopen platforma i Online prodavnica su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. SHOPEN zadržava sva prava u vezi sa Shopen platformom i Online prodavnicom uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Korisnik je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu Shopen platforme, osim ako je SHOPEN to izričito dozvolio.

5.1.2 U skladu sa ovim OUK i prihvatanjem istih od strane Korisnika, SHOPEN dodeljuje i Korisnik ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da Korisnik registruje Nalog kod SHOPEN-a i koristi Shopen platform za potrebe (i) kreiranja Online prodavnice i vršenja prodaje Proizvoda preko Online prodavnice, odnosno (ii) kupovine Proizvoda preko Online prodavnice.

5.1.3 Ograničena licenca koja je data Korisniku podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba Shopen platforme koja krši dole navedena ograničenja licence predstavlja neovlašćeno korišćenje Shopen platforme protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava SHOPEN-a na Shopen platformi, odnosno Online prodavnici. Korisnik je saglasan da ni pod kakvim okolnostima neće, između ostalog:  

 1. kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Shopen platformu, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Shopen platforme;
 2. modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Shopen platforme (bilo kao deo Online prodavnice), osim ako je SHOPEN to izričito odobrio;
 3. ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim OUK bilo kom trećem licu bez prethodne izričite pisane saglasnosti SHOPEN-a;
 4. koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na Shopen platformu odnosno Online prodavnicu, ili programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Shopen platforme, odnosno Online prodavnice i SHOPEN-a, ili prikupljaju informacije o Shopen platformi i Online prodavnici čitajući delove memorije koju Shopen platforma ili Online prodavnica koristi za skladištenje informacija o Shopen platformi, odnosno Online prodavnici .

5.1.4 Sva prava na Shopen platformi, odnosno Online prodavnici su vlasništvo SHOPEN-a, a Korisnik ima samo pravo korišćenja Shopen platforme i Online prodavnice u skladu sa ovim OUK. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Korisniku na osnovu ovih OUK pripadaju SHOPEN-u.

5.1.5 Korisnik ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje Shopen platforme, bez izričite prethodne pisane saglasnosti SHOPEN-a.  

5.2 Intelektualna svojina na Korisničkom sadržaju

5.2.1 SHOPEN nema nikakva prava intelektualne svojine na Sadržajima koje Korisnik dostavi SHOPEN-u za svrhe korišćenja Shopen platforme i koje postavi na Online prodavnicu. Sav postavljeni Sadržaj ostaje u vlasništvu Korisnika. Korisnik izjavljuje da ima prava na celokupnom sadržaju koji objavljuje u okviru Online prodavnice i da isti ne povređuje nikakva prava trećih lica, te da će u tom smislu zaštiti SHOPEN i naknaditi mu svu štetu u slučaju eventualnih zahteva trećih lica prema SHOPEN-u. 

 1. USLOVI KOJI SE ODNOSE NA HARDVER/KONEKCIJU

6.1 Kako bi pristupio Shopen platformi i Online prodavnicu i iste koristio, Korisnik mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardver i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, popravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Shopen platformi. 

 1. CENA I PLAĆANJE USLUGA

7.1 Za korišćenje Online prodavnice, Korisnik plaća odgovarajuću naknadu koja se sastoji od iznosa mesečnog zakupa i održavanja Online prodavnice zavisno od paketa usluga koji Korisnik izabere („Naknada za korišćenje“),  kao i druge iznose i troškove koji mogu nastati tokom pružanja Usluga Shopen platfomre, ako isti nastanu (u daljem tekstu „Dodatne naknade“). Naknada za korišćenje Dodatne naknade su u daljem tekstu zajednički označene kao Naknade. Korišćenje Shopen platforme radi kupovine Proizvoda preko Online prodavnice je besplatno. 

7.2 Iznos Naknade za korišćenje, u zavisnosti od paketa usluga koji Korisnik izabere je dat u sekciji Online prodavnice: Moji računi. 

7.3 Plaćanje Naknade za korišćenje se vrši na mesečnom nivou (u tekućem mesecu za naredni mesec), i to u roku od 5 (pet) dana od dana slanja predračuna od strane SHOPEN-a putem e-maila označenog od strane Korisnika prilikom registracije Naloga. Nakon plaćanja Naknade od strane Korisnika, SHOPEN će Korisniku izdati odgovarajući račun. Korisniku se odobrava probni period besplatnog korišćenja Shopen platforme koji traje 30 (trideset) dana od dana registracije konkretne Online prodavnice („Probni period“). U slučaju kreiranja više Online prodavnica putem istog korisničkog naloga, Probni period važi samo za prvu registrovanu Online prodavnicu. U Probnom periodu, Korisnik će moći da koristi sve opcije Shopen platforme.

7.4 Plaćanje Dodatne naknade se vrši na mesečnom nivou zajedno sa Naknadom za korišćenje. 

7.5 Obračunski period za Naknadu i Dodatne naknade iznosi mesec dana (u daljem tekstu „Obračunski period“). SHOPEN će Korisniku slati mesečne predračune za Naknadu 5 (pet) dana pre isteka prethodnog, odnosno tekućeg Obračunskog perioda, a nakon plaćanja predračuna Korisniku će se izdati i odgovarajući račun.

7.6 SHOPEN će račune za Naknade slati Korisniku elektronskim putem, preko e-maila i/ili poštom na adresu označenu od strane Korisnika. 

7.7 U slučaju promena cena Naknada, SHOPEN  će obavestiti Korisnika o izmenama istih putem objave na svojoj internet stranici i/ili slanjem e-maila Korisniku. 

 1. KORISNIČKI SADRŽAJ

8.1 „Sadržaj“ podrazumeva sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku i sav materijal i informacije koje Korisnik postavlja i prenosi putem Shopen platforme, odnosno Online prodavnice, sve aktivnosti koje se vrše u okviru Naloga, čak i kad ih postavljaju druga lica koja imaju pravo pristupa Nalogu na osnovu ovlašćenja Korisnika, kao i bilo koje informacije koje daje i/ili otkriva Korisnik na bilo koji način putem Shopen platforme ili Online prodavnice.

8.2 SHOPEN ima pravo da, po svom nahođenju odbije da objavi ili ukloni bilo kakav Sadržaj. Šta više, SHOPEN takođe zadržava pravo da, u bilo kom momentu i po sopstvenom nahođenju, otkrije bilo koji Sadržaj iz bilo kog razloga, uključujući i sledeće (i) kako se ne bi kršio bilo koji zakon, podzakonski akt ili zahtev državne vlasti; (ii) kako bi se poštovali ovi OUK ili bilo koji drugi dogovor; (iii) kako bi zaštitio svoja zakonska prava i iskoristio pravna sredstva; (iv) u slučaju da su nečije zdravlje i bezbednost ugroženi; ili (v) kako bi se prijavilo krivično delo ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti. 

8.3 Postavljanjem Sadržaja na Shopen platformu, odnosno Online prodavnicu, Korisnik se saglašava da: (i) omogući drugim korisnicima interneta da pregledaju Sadržaj koji se javno postavi na Shopen platformu, odnosno Online prodavnicu; (ii) omogući SHOPEN-u da sačuva, a u slučaju Sadržaja koji se javno postavlja, da prikazuje Sadržaj; i (iii) da SHOPEN u bilo koje vreme ima pravo da pregleda sav Sadržaj koji je postavljen putem Shopen platforme, odnosno Online prodavnice, s tim da SHOPEN nije u obavezi da učini to. 

8.4 Korisnik ovim potvrđuje i prihvata da je u potpunosti i jedino odgovaran za Sadržaj. Korisnik će obeštetiti i zaštiti SHOPEN od svih zahteva u vezi sa Sadržajem koji je objavljen na Shopen platformi, odnosno Online prodavnici.  

 1. MODIFIKACIJE SHOPEN PLATFORME

9.1 SHOPEN zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Shopen platforme ili Online prodavnice, sa ili bez slanja obaveštenja Korisniku ili trećoj strani ili odgovornosti prema istima. 

9.2 Korisnik takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupila i/ili koristila Shopen platforma, odnosno Online prodavnica. U tom slučaju samo Korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

9.3 Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnju Shopen platformu uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu OUK.

9.4 SHOPEN može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti Shopen platformu ili Online prodavnicu, ili deo Shopen platforme odnosno Online prodavnice, sa ili bez ikakvog obaveštenja Korisnika ili odgovornosti prema istima. 

9.5 SHOPEN neće biti odgovoran Korisniku niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Usluga Shopen platforme. 

 1. OTKAZIVANJE I UKIDANJE NALOGA

10.1 Korisnik ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga. Otkaz Naloga za Korisnike koji imaju Online prodavnicu se vrši izborom opcije „deaktivacija naloga“ u sekciji Online prodavnice: Podešavanja/Prodavnice/Moje prodavnice, odnosno izborom opcije „deaktivacija naloga“ u korisničkom panelu Online prodavnice za Korisnike koji Shopen nalog koriste za kupovinu Proizvoda preko Online prodavnica. Korisnik je u obavezi da izvrši sve eventualne obaveze prema SHOPEN-u u skladu sa ovim OUK pre otkazivanja Naloga. Korisnik će imati pravo da nastavi sa korišćenjem Shopen platforme, odnosno Online prodavnice, do isteka perioda za koji je korišćenje istog plaćeno. 

10.2 Samo Korisnik snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Naloga korišćenjem opcije „deaktivacija naloga“. Otkazivanje putem telefona, e-maila ili na neki drugi način se neće smatrati važećim.

10.3 SHOPEN može da ukine Nalog Korisnika, odnosno Online prodavnicu sa ili bez slanja prethodnog obaveštenja Korisniku, i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Shopen platforme odnosno Online prodavnice.  

10.4 Nakon otkazivanja Naloga bilo od strane SHOPENa ili Korisnika, 

 1. SHOPEN će prestati da Korisniku pruža Usluge Shopen platforme i Korisnik više neće moći da pristupi Nalogu, osim do isteka plaćenog korišćenja Shopen platforme odnosno Online prodavnice (ako Korisnik tako odluči); 
 2. Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim OUK, Korisnik nema pravo na nikakvu refundaciju Naknada, odnosno na nikakve zahteve i potraživanja prema SHOPEN-u; 
 3. Svi dospeli iznosi Naknada koje Korisnik duguje SHOPEN-u će se smatrati dospelim i plativim u celosti; i 
 4. Online prodavnica Korisnika će biti uklonjen sa interneta. 
 5. Nalog Kupca će biti uklonjen sa interneta. 

10.5 Korisnik će imati mogućnost da ponovo aktivira svoj deaktivirani Nalog sa istim pristupnim parametrima u roku od 90 (devedeset) dana od dana deaktivacije, nakon čega će morati da se ponovo registruje i otvori Nalog kod SHOPEN-a.

10.6 SHOPEN će privremeno onemogućiti Korisnika da koristi Shopen platformu, odnosno svoju Online prodavnicu ako Korisnik ima bilo koju dospelu a neizmirenu obavezu prema Shopen-u, odnosno Prodavcu.

 1. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

11.1 Korisnik se obavezuje da neće postavljati, dodavati, objavljivati i prenositi Sadržaj koji: (i) krši, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost; (ii) krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do građanske ili krivične odgovornosti; (iii) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujući; (iv) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa; (v) je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv lica ili entiteta; ili  (vi) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti ili supstance.

11.2 SHOPEN zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Sadržaju i Nalozima za koje utvrdi da krše ove OUK ili važeće propise RS ili su na neki drugi način štetni za SHOPEN ili Prodavca, odnosno Online prodavnicu.

11.3 Korisnik razume da SHOPEN koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Shopen platforme odnosno Online prodavnice. U tom smislu, SHOPEN neće biti odgovoran za nefunkcionisanje Shopen platforme odnosno Online prodavnice, usled radnji i propuštanja trećih lica. 

11.4 Korisnik razume da tehnička obrada i prenos putem Internet Servisa, uključujući i Sadržaj,  obuhvata (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

11.5 Korisnik nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, SMS-ove ili „spam“ poruke, crve ili viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem Shopen platforme odnosno Online prodavnice.

11.6 Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti i sav Sadržaj uključujući ali ne ograničavajući se na slike, fotografije, pisani i grafički sadržaj, audio podatke, kod, video podatke, i druge podatke koji su postavljeni, prikupljeni, generisani, sačuvani, izloženi, distribuirani, preneseni u vezi sa Nalogom i Online prodavnicom.

11.7 Prilikom korišćenja Shopen platforme odnosno Online prodavnice, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:

 • Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju; 
 • Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti; 
 • Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima; 
 • Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a; 
 • Imitacija ili lažno predstavljanje Korisnika na bilo koji način; 
 • Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

11.8 Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih OUK, a kako to SHOPEN utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju SHOPEN-u da trenutno raskine ugovor sa Korisnikom bez ikakvog dodatnog obrazloženja, odnosno ukloni Korisnikovu Online prodavnicu i/ili ukine Nalog Korisnika. 

 1. ODRICANJE OD GARANCIJE

12.1 Korisnik koristi Shopen platformu, odnosno Online prodavnicu, na sopstveni rizik. Shopen platforma i Online prodavnica se pružaju „kakvi jesu“ ili „kakvi su dostupni“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. SHOPEN se odriče svih garancija, izričitih ili implicitnih, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj relevantnim važećim zakonom i ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno između SHOPEN-a i Korisnika, što se može odnositi na njegove proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije  podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Internet Servisa.

12.2 SHOPEN ne garantuje da funkcionisanje Shopen platforme neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti.

12.3 Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir Shopen platforme, za pristup istom, kao i za korišćenje Shopen platforme i Online prodavnice.

12.4 Korisnik koji Shopen platformu koristi radi kupovine Proizvoda preko Online prodavnice prema SHOPEN-u ostvaruje sva prava propisana Zakonom o zaštiti potrošača i to isključivo u odnosu na uslugu koju mu pruža SHOPEN.

 1. NAKNADA ŠTETE

13.1 Korisnik prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti SHOPEN, njegove direktore, zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste uključujući, ali ne i isključivo odgovarajuće advokatske troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa (i) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom Shopen platforme i Online prodavnice; (ii) kršenjem ovih OUK; ili (iii) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Korisnika. 

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

14.1 Korisnik izričito ističe da razume i prihvata da SHOPEN ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Shopen platforme, odnosno Online prodavnice; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko ili iz Shopen platforme ili Online prodavnice; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Shopen platforme ili Online prodavnice; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Shopen platformu ili Online prodavnicu, i njihovo korišćenje.

 1. IZMENE UGOVORA

15.1 SHOPEN zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, modifikuje, dopuni ili izbriše određene uslove u OUK. Ukoliko SHOPEN izmeni OUK, u obavezi je da objavi izmenu na Internet stranici i/ili obavesti Korisnika o istoj putem e-maila. 

15.2 Ukoliko neke od izmena ovih OUK postanu neprihvatljive za Korisnika ili zbog njih Korisnik više nije u saglasnosti i skladu sa ovim OUK, Korisnik je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Shopen platformu odnosno Online prodavnicu. Ukoliko Korisnik nastavi da koristi Shopen platformu odnosno Online prodavnicu, čak i nakon izmene ovih OUK, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Korisnik u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

 1. OSTALE ODREDBE

16.1 Ovi OUK predstavljaju dogovor o korišćenju Shopen platforme i Online prodavnice između SHOPEN-a i Korisnika, a Korisnik se saglašava sa istim registracijom Naloga na Shopen platformi.

16.2 SHOPEN ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja i neizvršavanja do kojih dolazi usled okolnosti koje su van njegove kontrole, uključujući bilo kakvo neizvršavanje usled nepredviđenih okolnosti, razloga koji su van njegove kontrole poput više sile, rata, terorizma, pobuna, embarga, civilnih i vojnih dejstava, požara, poplava, nesreća, štrajkova, nestašica transportnih objekata, goriva, energije, radne snage i materijala.

16.3    Shopen platformom rukuje SHOPEN u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da pristupe Internet Servisu, odnosno koriste Online prodavnicu, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima. 

16.4 Ukoliko se neka od odredbi ovih OUK iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenljivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko je to potrebno da bi postala primenljiva, a ostatak ovih OUK će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakav uticaj na valjanost i primenljivost ostalih odredbi.

16.5 Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih OUK, SHOPEN i Korisnik će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, SHOPEN i Korisnik su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Republici Srbiji u smislu relevantnih propisa. 

16.6 Ovi OUK su sastavljeni na srpskom jeziku i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim OUK primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava. 

16.7 Registracijom Naloga Korisnik se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih OUK u potpunosti. 

SAGLASNOST

KORISNIK OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I DA PRIHVATA DA ODABIROM „ACCEPT“/“PRIHVATAM“ DUGMETA ISPOD I/ILI KORIŠĆENJEM SHOPEN PLATFORME ODNOSNO ONLINE PRODAVNIC-a, USLOVI OVIH OUK POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.

Pokrenite svoju online prodaju odmah! KREIRAJTE SHOP